Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
EMC

Laboratorium kompatybilności

elektromagnetycznej

EMC
 

Kontakt: dr inż. Wiesław Sabat, , http://wieslawsabat.sd.prz.edu.pl/ 

Elementy wyposażenia laboratoryjnego

Oferta współpracy

 

CHARAKTERYSTYKA LABORATORIUM EMC

 

Misja laboratorium

Historyczny moment akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej, postawił nowe wyzwania związane z wymogiem dostosowania struktur organizacyjno-prawnych naszego Kraju do szeregu uregulowań obowiązujących w Unii Europejskiej. Jednym z nich jest kwestia dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej. Zgodnie z wymogami znowelizowanej dyrektywy EMC dotyczącej nowego podejścia 2004/108/WE Wspólnoty Europejskiej, każdy z producentów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wprowadzający urządzenie do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, musi posiadać deklarację zgodności wyrobu z wymogami EMC, zawartymi w normach przedmiotowych.
Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, Zakład Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Politechniki Rzeszowskiej – jako jedyna placówka w południowo-wschodniej Polsce - od kilku lat konsekwentnie rozbudowuje i poszerza bazę sprzętową organizowanego od podstaw laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej. Specyfika laboratorium oraz czynnik finansowy zdeterminowały konieczność wieloetapowego procesu jego organizacji. Przyznania dotacja z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na rozbudowę laboratorium w wysokości 2 mln. zł to duży sukces naszego zespołu. Pozytywnie rozpatrzona i oceniona przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji koncepcja organizacji laboratorium, poparta zarówno przez władze Uczelni, jak i władze lokalne (Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski), oraz regionalnych producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dała podstawę do utworzenia profesjonalnego laboratorium, umożliwiającego kompleksowe badania w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej sprzętu elektronicznego i elektrycznego, szczególnie w zakresie analizy odporności urządzeń i systemów na znormalizowane rodzaje zaburzeń oraz emitowanych przez nie zaburzeń elektromagnetycznych, zgodnie z aktualnymi wymogami międzynarodowych standardów.
Podjęta inicjatywa jest wynikiem konieczności prowadzenia badań w zakresie warunków zgodnej koegzystencji i funkcjonowania sprzętu elektronicznego i elektrycznego nowej generacji, zawierającego niejednokrotnie rozbudowane układy kontroli i regulacji, nadzorowane przez układy o małych poziomach wrażliwości na zaburzenia elektromagnetyczne, wymieniającego informacje przy wykorzystaniu nowych technologii przewodowych i bezprzewodowych, a zarazem będącego potencjalnym źródłem zaburzeń elektromagnetycznych. Dodatkowym impulsem do organizacji takiej placówki są wyraźne sygnały wynikające z potrzeb regionalnego rynku. Z tego też względu, budowa laboratorium została włączona do opracowanej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego, co pozwoliło na dalszy jego rozwoju przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych.
Istotnym zamierzeniem w organizacji tego laboratorium jest nadanie mu charakteru jednostki naukowo – badawczej, a zarazem laboratorium środowiskowego, świadczącego usługi dla podmiotów gospodarczych regionu, posiadającego uprawnienia do certyfikacji wyrobów w branży elektrycznej i elektronicznej, zgodnie z wymogami dyrektywy EMC. Bliskość laboratorium akredytowanego dla podmiotów gospodarczych jest elementem, który pozwoli wydatnie skrócić fazę opracowywania i weryfikacji produktu, jak i jego wprowadzenie na rynek.
Koncepcja rozbudowy laboratorium EMC w Zakładzie Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych została w pełni powiązana z tematyką prowadzonych prac naukowo-badawczych oraz z potrzebami reprezentatywnych podmiotów gospodarczych regionu podkarpackiego. 

 


Z kart historii

 • 2012 - Realizacja projektu „Hybrydowy zespół napędowy do bezpilotowego aparatu latającego” (Nr N R10 0026 06/2009). Realizacja czwartego zadania etapowego EMISJA EMA” – projekt i wykonanie ekranów elektromagnetycznych. Pomiary emisyjności zespołu napędowego BAL.
 • 2011 – Realizacja projektu "Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo - badawczej Politechniki Rzeszowskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2010.
 • 2010 - Realizacja Projektu "Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej Nowoczesna Gospodarka Działania I.3 Wspieranie innowacji.
 • 2009 – Przystąpienie przez zespół do realizacji projektu badawczego HIRF SE - High Intensity Radiated Field Synthetic Environment, przygotowanego przez europejskie konsorcjum, obejmujące 44 europejskich partnerów z dziedziny transportu lotniczego, w tym 12 uniwersytetów i koordynowanego przez Alenia Aeronautica SpA, w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.
 • 2007 – Uzyskanie grantu na realizację zadania badawczego Nr N51501232/0846 „Uwarunkowania propagacji zaburzeń elektromagnetycznych w strukturach i rozproszonych systemach mikroelektronicznych układów hybrydowych”
 • 2006 - Podjęcie przez Senat Politechniki Rzeszowskiej decyzji o budowie nowej siedziby Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • 2005 – Przyznanie przez Fundację Rozwoju Nauki Polskiej i Technologii dotacji w wysokości 2 mln zł na rozbudowę Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej Politechniki Rzeszowskiej
 • 2004 – Zakład Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, jako reprezentant Politechniki Rzeszowskiej, został członkiem – założycielem Naukowej Sieci Tematycznej EMCnet „Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń i systemów na potrzeby społeczeństwa informacyjnego”, powołanej z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej oraz Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.
 • 2001 – Uzyskanie grantu promotorskiego (Nr 3T11B03427) na realizację zadania badawczego „Uwarunkowania propagacji zakłóceń przewodzonych w hybrydowych strukturach mikroelektronicznych”
 • 2000 – Uzyskanie grantu aparaturowego (Nr 3582/IA/153/2000) na realizację zadania badawczego Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej.
 • 1998 – Zakup pierwszego systemu Best-plus firmy Schaffner do badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na znormalizowane rodzaje zaburzeń zgodnie z wymaganiami standardów PN-EN 61000-4-2, -4-4, -4-5, -4-11
 • 1992 - Pierwsze prace badawcze w zakresie analizy propagacji zaburzeń elektromagnetycznych w mikroelektronicznych układach hybrydowych.  

Działalność badawcza

Badania w dziedzinie EMC, realizowane od wielu lat przez sześcioosobowy zespół Zakładu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Politechniki Rzeszowskiej, stworzyły podstawę do podjęcia i realizacji kompleksowych prac teoretycznych i eksperymentalnych w zakresie identyfikacji procesów propagacji zaburzeń w systemach elektronicznych oraz uwarunkowań odporności tych systemów. Tematycznie odnoszą się one do:

 • analizy uwarunkowań odporności i emisji zaburzeń elektromagnetycznych w elektronicznych strukturach planarnych (hybrydowych i drukowanych);
 • analizy uwarunkowań propagacji zaburzeń elektromagnetycznych w rozproszonych systemach magistral komunikacyjnych;
 • eliminacji harmonicznych prądu sieciowego, wprowadzanych przez zespoły prostownicze urządzeń elektronicznych i elektrycznych;
 • analizy uwarunkowań odkształcenia napięcia i prądu w sieci elektroenergetycznej przez odbiorniki energii elektrycznej.

Prowadzone w ośrodku rzeszowskim, teoretyczne i doświadczalne badania mechanizmów propagacji zakłóceń w mikroelektronicznych strukturach hybrydowych, nawiązują do bieżących badań, prowadzonych w ośrodkach zagranicznych (propagacja sygnałów elektrycznych i zaburzeń w strukturach planarnych, analiza odporności podatności i wytrzymałości mikroelektronicznych struktur hybrydowych na zdefiniowane rodzaje zaburzeń, identyfikacja parametrów rozproszonych w strukturach heterogenicznych, sprzężenia międzyelementowe, itp.).

Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych 2018